Akty notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

§  Sporządza akty notarialne

§ Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

§ Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

§ Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

§ Sporządza poświadczenia

§ Spisuje protokoły

§ Sporządza protesty weksli i czeków

§ Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

§ Sporządzą wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

§ Sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

§ Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

§ Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów